"UAB Ūlos juvelyrų studija" produktų dizainų sukūrimas"

UAB "Ūlos juvelyrų studija pradėjo įgyvendinti 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonės "Dizainas LT" projektą "UAB „Ūlos juvelyrų studija" produktų dizainų sukūrimas", bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 18 300,00 Eur. Bendra projekto vertė - 30 500,00 Eur.

UAB „Ūlos juvelyrų studija“ yra seniausios Pabaltijo juvelyrinės gamyklos – „Ūla“ seniai susiformavusių juvelyrinės gamybos tradicijų tęsėja. Įmonė kuria ir gamina produktus iš tauriųjų metalų, verslo dovanas, medalius ir valstybinius apdovanojimus, jėgos struktūrų skiriamuosius ženklus, kelio ir kitus ženklus. Taip pat įmonė gamina sporto reikmenis ir žvejybos priemones – įvairias blizges – spalvoto metalo liejimo, štampavimo, presavimo ir profiliavimo būdu.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti dviejų vertikalios žvejybos meškerių ir jų pakuočių dizainus. Projekto įgyvendinimo metu bus samdomi dizaino profesionalai, kuriems yra suformuota užduotis sukurti minėtus dizainus. Įgyvendinus projektą ir sukūrus originalius numatytų produktų dizainus toliau bus tęsiama ir plėtojama įmonės veikla, pradėtas gaminti naujas produktas – dviejų rūšių meškerės. Projekto įgyvendinimas leis įmonei plėsti šią veiklą, sudarys sąlygas įmonės pardavimų ir darbo našumo augimui ir įmonės gaminių patrauklumo didinimui. 

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2020-07-27

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022-02-28

 

 

 

 

"UAB "Ūla jewellery studio" creation of product design"

UAB "Ūla jewellery studio" started to fulfil the operational programme for the European Union funds’ investments in 2014-2020 priority axis 3 "Promoting competitiveness of small and medium-sized business" "Dizainas LT" project "UAB "Ūla jewellery studio" creation of product design", co-financed by the European Union Structural Funds and the company. The amount of financing from the European Regional Development Fund is 18 300,00 Eur. The total value of the project is 30 500,00 Eur.

 

UAB "Ūla jewellery studio" is a continuation of long-established traditions of jewellery production of the oldest jewellery factory in the Baltics - "Ūla". The company designs and manufactures products from precious metals, business gifts, medals and government awards, force structure, road and other insignia. Also, the company manufactures sports equipment and fishing gear – various spoon lures - by casting, stamping, pressing and profiling of non-ferrous metals.

During the project, it is planned to create designs for two vertical fishing rods and their packaging. Also, design professionals will be hired, whose task is to create the said designs. After the implementation of the project and the creation of the original designs of the intended products, the company's activities will be continued and developed, and the production of a new product - two types of fishing rods - will be started. The implementation of the project will allow the company to expand these activities, create conditions for the growth of the company's sales and productivity and increase the attractiveness of the company's products.

 

Start of project - 2020-07-27

End of project - 2022-02-28

     

    © 2019

    T: +370 69823241

        +370 68813985